אור תורה סטון - Ohr Torah Stone
contribute english
יד לאישה - סיוע לנשים עגונות ומסורבות גט - Yad L'isha
   
 
 
 

הטוענת הרבנית, הטוען הרבני

 

תפקידם של הטוען הרבני והטוענת הרבנית הוא לייצג בעלי דין בבואם לדון בבית הדין הרבני בנושאים מתחום דיני המשפחה. תפקיד חשוב זה, או כהגדרתו על פי ההלכה, מורשה, הינו פתרון הילכתי אשר נכנס מכורך המציאות לתוך בתי הדין בתקופתנו. הייצוג בבית הדין מקפל בתוכו את כל הנושאים הקשורים בגירושין, הן לעניין מתן הגט, לעניין מזונות, רכוש, הסדרי ראייה וכד'. אף בסמכות הטוען הרבני אף לייצג גם בתחום דיני ממונות, גיור ועוד.

המומחיות של הטוען הרבני והטוענת הרבנית:

 ידע רב בדין העברי וההבנה כיצד מתנהל בית הדין במשפט העברי, היסוד בברירת הדין, היא שמיעת הצדדים לסכסוך מפיהם עצמם ולא על ידי מייצגים, וזאת על מנת שבית הדין יוכל בחיפוש אחר האמת, להתרשם באופן ישיר מבעלי הדין. "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו..." (דברים א, ט"ז).

יחד עם זאת המגמה של ייצוג בעלי דין ע"י עורך דין או טו"ר (טוען/ת רבני/ת), חדר לתוך בתי הדין מתוך הבנה כי בסכסוכים ומריבות בין בני זוג, הצדדים לא יכולים להציג טענותיהם באופן רהוט: הכעסים מסיטים את הדיון מעיקרו, או חלילה, כאשר צד אחד למריבה חושש מהשני ונגרעת ממנו היכולת להעלות את האמת שלו. יתרה מזאת, הטוען/ת הרבני/ת בהכשרתו רוכש ידע בדין העברי הקשור לדיני משפחה, מה שמאפשר לו בסכסוך המשפחתי להביא בפני הדיינים את הטענות הרלוונטיות שעל פי רוב אינם ידועים לצדדים/ללקוחות בין אם הם דתיים או חילוניים, ומאידך לעזור בכך לבית הדין להגיע לחקר האמת.

מי יכול להיות טוען רבני?

בתואר טו"ר כשירים לעסוק ע"פ תקנות הטוענים הרבניים, תשס"ע-2001, לאחר קבלת רישיון, וזאת בהתקיים מספר תנאים וביניהם לימוד של ארבע שנים בישיבה גבוהה שהכיר בו בית הדין הגדול כמוסד חינוכי לעניין זה, ובעמידה בבחינות.

טוענות רבניות פרצו את דרכן בבתי הדין הרבניים החל משנות התשעים של המאה הקודמת וזאת לאחר בג"ץ 6300/93 -המכון להכשרת טוענות בית דין באמצעות מנהלתו גב' נורית פריד נ' השר לענייני דתות, שם נקבעו קריטריונים למוסדות המוסמכים להכשיר גם נשים.

.מוסד פורץ דרך בתחום הוא מדרשת לינדנבאום של מוסדות אור תורה סטון

 

האפשרות שנשים תשמשנה כטוענות רבניות בתוך בתי הדין הוא דבר חשוב ומשמעותי מאד. נשים רבות מתקשות לפתוח את ליבן בנושאים האישיים בפני טוען רבני או עורך דין גבר, מה שעלול לגרום לכך שלא יובאו לפני בית הדין כל העניינים הרלוונטיים - עד כדי עיוות הדין. בעיה זו עשויה לבלוט ביתר שאת כאשר מדובר בנשים הבאות מסקטורים שהצניעות הבין-אישית היא מהותית באורח חייהן.

בשנים האחרונות, ניכר שינוי רב ביחס בתי הדין לטוענות רבניות. אם בשנים הראשונות ניכרה חשדנות, הרי שכיום טוענות רבניות מייצגות הן עניין מובן מאליו וחדרה ההכרה כי טוב הוא שאישה תייצג את רעותה.

ייצוג בבתי הדין

 הרבניים נעשה כמובן גם ע"י עורכי דין. היתרון בלשכור ייצוג של עורך דין הוא בעיקר משום האפשרות שלו לייצג את הלקוח גם בבית המשפט לענייני משפחה בד בבד עם הייצוג בבית הדין. ישנם מקרים שאכן כדאי ללקוח לפצל את הנושאים הקשורים והכרוכים בגירושין בערכאות השונות, ובמקרים אלו יש שיעדיפו שכל תביעת הגירושין תנוהל ע"י איש מקצוע אחד ואז כמובן היתרון הוא לעו"ד, היות וטוען/ת רבני/ת אינו מוסמך לייצג בבית המשפט. ברם, כדאי לשקול את האפשרות לנצל את יתרונות סוגי המייצגים, ולשכור שירותי עו"ד בבית המשפט שם מומחיותו ניכרת, ולשם ההליכים בבית הדין הרבני, לשכור טוען רבני או טוענת רבנית ששם מומחיותם.

 
 

             בניית אתרים דיגידם בניית אתרים

  קו ארצי יד לאשה למסורבות גט ועגונות1800-200-380  |   yadlaisha@yadlaisha.org.il  |   facebook