אור תורה סטון - Ohr Torah Stone
contribute english
יד לאישה - סיוע לנשים עגונות ומסורבות גט - Yad L'isha
   
 
 
 

הסכם קדם נישואין - היבט מעמיק

על מנת שהסכם קדם נישואין יהיה תקף מבחינה הלכתית עליו לעמוד בשתי משוכות:
א.      בעיית האסמכתא     ב.     בעיית הגט המעושה

א.      בעיית האסמכתא
אסמכתא משמעותה התחייבות שיש פגם בגמירות דעתו של המתחייב, כגון בהתחייבות עתידית או התחייבות התלויה במילוי תנאי או התחייבות מוגזמת. בגמרא מובאת מחלוקת תנאים בשאלה האם אסמכתא קונה, דהיינו האם ההתחייבות חלה על אף הפגם בגמירות דעת או שמא לא. להלכה נפסק כי התחייבות שהיא בגדר אסמכתא אינה תופסת, ועל מנת
שתחול התחייבות יש צורך בגמירות דעת מלאה של המתחייב
.

הדרכים לעקוף את בעיית האסמכתא:
אמירת "מעכשיו" – כאשר המתחייב אומר בשעת ההתחייבות כי הוא מתחייב "מעכשיו" יש בזה לבטל את בעית האסמכתא "שאילו לא גמר להקנותו לא הקנה מעכשיו.
התחייבות לפני בית דין חשוב. לשיטת הרא"ש המובאת ברמ"א לא די באמירת "מעכשיו", אלא יש צורך לעשות קנין בפני בי"ד חשוב ובזה מתגברים על בעית האסמכתא.
התפסת השטר בבי"ד – לשיטת השו"ע לא די בהתחייבות בפני בי"ד חשוב אלא יש צורך להפקיד את השטר בבי"ד בו נעשית ההתחייבות. (הרמ"א סובר שאין צורך גם בתנאי זה).

ב.     
בעיית הגט המעושה
החשש הגדול בגט מעושה הוא שמא תינשא האישה לאחר ותלד ממנו ממזרים, שכן הלכתית היא עדיין נשואה לבעלה הראשון. בהסכם קדם נישואין בו הבעל מתחייב לקנס כספי במידה ויסרב לתת גט לאישתו, קיים חשש שהבעל יגרש את אשתו רק בגלל הלחץ הכלכלי בו הוא נתון מחמת התחייבותו בהסכם, והגט לא ניתן מרצונו החופשי והוא יחשב "גט מעושה". הרמ"א מביא מחלוקת ראשונים בעניין זה: לשיטת המהרי"ק - כיוון שיכול לשלם הקנס ולא לגרש הרי שאין זה אונס והגט כשר, לשיטת הרשב"א - יש להחמיר גם כאשר ההתחייבות נעשתה מרצונו של הבעל. הרמ"א פוסק ע"פ הריטב"א כי יש לחוש לכתחילה ולפוטרו מהקנס, אך אם כבר גירש מפני הקנס הגט כשר הואיל ומתחילה לא אנסוהו על כך.

כל הסכם קדם נישואין שמתיימר למנוע בעיית סרבנות גט חייב להתייחס לשתי המשוכות הנ"ל ולהתגבר עליהן, על מנת שההסכם יהיה יעיל בבואו למנוע למעשה סרבנות.

 

 
 

             בניית אתרים דיגידם בניית אתרים

  קו חם יד לאשה למסורבות גט ועגונות1800-200-380  |   yadlaisha@yadlaisha.org.il  |   facebook